Revidert Skandinavisk Reglement for Galoppløp 2024

11.04.2024
Artikkelbilde

Revidert reglement for 2024 er oppdatert og ligger under fanen Reglement.

 

Her kan se endringene markert i rødt - klikk her.

Skandinaviskt Reglemente för Galopplöpningar

2 kap 5 §

8. banläkare/akutsjuksköterska

5 kap 3 § 6

6. ansökan om undantag från ledvoltsruƟner och nedstartsgalopp enligt 6 kap 14 § och om undantag från startboxrutiner enligt 6 kap 19 §. I kvallöpningar kan inga undantag ansökas.

5 kap 10 §

Fram till dess att en offentlig startlista har publicerats på tävlingsarrangörens hemsida kan organisationen ställa in löpning eller ändra offentliggjord proposition. Om anmälningstiden till löpning/ar förlängs är den nya tiden att betrakta som anmälningstidens utgång.

6 kap 2 §

Ryttaren är skyldig att

1. genomföra åtagna (avtalte) ritter, om inte annat följer av tävlingsbestämmelsern. Vid förhinder ska ryttaren snarast informera tävlingsarrangören samt berörda tränare

6 kap 10 § tilägg

För ryttare med skandinavisk licens ska det finnas en registrerad lägsta ridvikt. Skandinavisk Galopp kan kontrollera rimligheten av denna ridvikt och om den är uppenbart orimlig ändra denna.

9 kap 19 §

Ett krav på ersättning mot Skandinavisk Galopp ska framställas senast inom tre månader från det att det uppgivna ersättningskravet uppkom och ska inom denna tid ges in skrifligen till Galoppöverdomstolen tillsammans med en ansökningsavgift om 900 kr. Överstiger kravet 28 650 kronor är ansökningsavgiften 2 800 kr.

9 kap 26 §

Vid förhandling ska föras protokoll. Galoppöverdomstolens beslut liksom ledamots skiljaktga mening ska intas i protokollet eller upprättas särskilt. Ordföranden bestämmer i övrigt vad protokollet och beslutet ska innehålla. Protokoll och beslut ska skrivas under eller signeras digitalt av ledamot som deltagit i beslutet.

Skandinaviskt Registrerings- och Licensreglemente

2 kap 17 §

Anmälan om födsel av danskfött/danskuppfött föl ska göras snarast och senast inom 30 dagar efter födseln till Dansk Galop, av norskfött/norskuppfött föl till Norsk Galopp och av svenskfött/svenskuppfött föl till Svensk Galopp. Anmälan ska följas av ansökan om registrering enligt 2 kap 15 §. Om anmälan görs senare än 30 dagar efter födelsen kan ägaren åläggas en förseningsavgift.

5 kap 1 § Tillägg

Med ansökan om licens godkänner den sökande att Skandinavisk Galopp kommer att publicera eventuellt utdömda bestraffningar

5 kap 4 §

Tränarlicens ges till den som

1. är minst 18 år

2. enligt vad som anges i 5 kap 5-7 §§ har genomgått utbildning anordnad av Skandinavisk Galopp och fullgjort praktisk tjänstgöring

3. med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden kan anses lämplig att kontinuerligt utöva och kontrollera verksamheten

4. har minst en häst i träning, och varaktigt disponerar uppstallningsplats som har godkänts av Skandinavisk Galopp samt har tillfredsställande träningsmöjligheter

5. uppfyller de krav på försäkringsinnehav som Skandinavisk Galopp ställer.

6. Har myndighets tillstånd för hästverksamhet när sådant tillstånd fordras

 

Skandinaviskt Utrustningsreglemente

Förbjudna huvudlag Bettlösa träns, t ex sidepull är inte tillåtna om de inte kompletteras med ett bett. (hackamore borttaget)

 

Skandinavisk Galopps riktlinjer för påföljder

Tillämpningsanvisningar för utläggande av ridförbud m.m.

Som tävlingsdagar bör för professionella ryttare inräknas dagar med tävlingar på Bro Park, Jägersro, Göteborg, Övrevoll och Klampenborg.

Tävlingsdagar på andra banor i Skandinavien kan inräknas om det under en tävlingsdag anordnas minst fyra löpningar för professionella ryttare.

Inom Skandinavien kan ridförbud verkställas vid de banor där ryttaren de senaste 12 månaderna ridit minst tre tävlingsdagar. För gästande ryttare som är licensierade utanför Skandinavien ska ridförbudet verkställas fortlöpande fr.o.m. dag 14.